Hoşgeldiniz | Giriş Yapılmadı
 

DDP (Gümrük Resmi Ödenmiş Teslim)

"Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olacağıny anlatır. Burada satıcı, malların gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak tesliminde, gümrük resmi dahil olmak üzere, vergiler ve diğer ödemelerle birlikte bütün risk ve masrafları üstlenir. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi, tersine, azami yükümlülüğü içerir. Eğer satıcı doğrudan ya da dolayly biçimde ithal lisansy alamıyorsa, bu durumda bu terim kullanylmamalıdır. Eğer taraflar malların gümrük girişinin alıcı tarafından yapılmasıny, gümrük resminin de onun tarafından ödenmesini istiyorlarsa, bu durumda DDU terimi kullanylmalıdır. Eğer taraflar, ithal işlemlerde geçerli bazı ödemelerin (örneğin Katma Değer Vergisinin) satıcının yükümlülükleri arasından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir: "Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim, KDV hariç (varış yeri...)" Bu terim, taşıma biçimi ne olursa olsun kullanylabilir.
A) Satıcının Yükümlülükleri :

A1)Malların Kontrata Uygunluğu : Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.

A2)Lisanslar, Yetkiler ve Formatiler : Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ihracı için ve ithali için zorunlu bütün gümrük işlemleri ile birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri tamamlamak.

A3)Taşıma ve Sigorta Sözleşmesi : a) Taşıma sözleşmesi Malların mutad biçiminde ve olaşan bir rota izlenerek belirtilen limandaki rıhtıma taşınması için, masrafları kendisine ait olmak üzere sözleşme akdetmek. Eğer belirli bir yer üzerinde anlaşmaya varılmamışsa ya da böyle bir yer mevcut uygulamalar sonucu belirmemişse, bu durumda satıcı, belirlenen varış limanı dahilinde olmak üzere bu yeri kendi açısından en uygun olacak şekilde tesbit edebilir. b) Sigorta sözleşmesi Yükümlülüğü yok.

A4)Teslimat : Malları, belirlenen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde, A.3. uyarınca alıcının evine byrakmak.

A5)Risklerin Üstlenilmesi :B.5. hükümlerine tabi olmak üzere, malların A.4.uyarınca teslim ediliğine kadar olan süre içerisindeki bütün kayıp ve hasar riskine üstlenmek.

A6)Masrafların Paylaşımı : B.6. Hükümlerine tabi olmak üzere: A.3.a)'dan kaynaklanan masraflara ek olarak, malların A.4. uyarınca teslimine kadar bunlarla ilgili her türlü masrafı da karşılamak. Malların ihraç ve ithal işlemleri için gerekli gümrük formalitelerinin masraflarını, malların ihraç ve ithali üzerinden alınan her türlü vergi, resim ve diğer payları, ve ayrıca, eğer aksi yönde bir anlaşma yoksa ve gerekli ise, malların A.4. uyarınca tesliminden önce bir başka ülkeden transit geçiş yapmasıyla ilgili masrafları da karşılamak.

A7)Alıcının Bilgilendirilmesi : Alıcıya, malların yola çıkarılığına dair yeterli bilginin yany syra, ayrıca, kendisini malları teslim alması için gerekli normal hazırlıkları yapabilmesine olanak tanıyacak başka duyurularda da bulunmak.

A8)Teslimat Onayı ve Nakliye Belgeleri : Masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malları teslim almasında alıcı açısından gerekli olabilecek teslim emrini ve/veya mutad taşıma belgesini (örneğin devri kabil bir konşimento, devri gayri kabil bir deniz/nehir/havayolu taşıma senedi, demiryolu ya da karayolu konsinye notu ya da çok vasıtalı bir taşıma belgesi ) sağlamak. Eğer satıcı ile alıcı birbirleri ile elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, önceki paragrafta sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikle bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.

A9)Kontrol, Paketleme, Etiketleme : Malların A.4. uyarınca teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım) ilgili masrafları karşılamak. Malların, alıcıya teslim işlemi açısından gerekli biçimde ambalajlanmasını kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak teslimi söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenecektir.

A10)Diğer Yükümlülükler : B.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan bütün masraf ve ödemeleri üstlenmek; alıcının bu konuda kendisine yardym amacıyla yaptığı bütün masrafları tazmin etmek. Talep üzerine, alıcıya, sigorta işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak.
B) Alıcının Yükümlülükleri :

B1) Ödemenin Yapılması : Mal bedelini, satış sözleşmesinde belirtildiği biçimde ödemek.

B2) Lisanslar, Yetkiler ve Formaliteler : Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da ona ait olmak koşuluyla, malların ithali için zorunlu herhangi bir izni ya da resmi yetkiyi sağlaması işlemlerinde kendisine her türlü yardymda bulunmak.

B3)Taşıma ve Sigorta Sözleşmeleri : Yükümlülüğü yok.

B4)Teslim Alma : A.4. uyarınca kendi tasarrufuna byrakylyr byrakylmaz malları teslim almak. .

B5) Risklerin Üstlenilmesi : A.4. uyarınca bunlar kendi tasarrufuna byrakyldığı andan itibaren bunlarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. B.7. uyarınca gerekli duyuruyu yapmaması durumunda, teslim işlemi için tespit edilen tarihten ya da aynı işlem için tespit edilen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka değişle bu amağla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B6)Masrafların Paylaşımı : Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna byrakyldyktan sonra, bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılamak. Mallar A.4. uyarınca kendi tasarrufuna byrakyldığı zaman bunları teslim alması, ya da B.7. uyarınca duyuruda bulunmaması durumunda, bu durumlar sonucu doğacak bütün ek masrafları karşılamak. Ancak, bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla bir kenara ayrılan mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

B7)Satıcının Bilgilendirilmesi : Belirli bir süre içerisinde malları teslim alma gününü ve/veya yerini belirleme hakkına sahipse, satıcıya bu konularala ilgili gerekli duyuruları yapmak.

B8)Teslimat Onayı ve Nakliyat Bilgileri : A.8. uyarınca, uygun nitelikli teslim emrini ya da taşıma belgesini kabul etmek.

B9)Malların Denetlenmesi : Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ve işlem ihracatın gerçekleşdiği ülkenin görevlilerince zorunlu olarak yapılmıyorsa, yükleme öncesi denetim işlemlerinin masrafını karşılamak.

B10)Diğer Yükümlülükler : Satıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da kendisine ait olmak koşuluyla, satıcının burada belirtilen kurallar çerçevesinde malları alıcıya sunabilmesi açısından gerekli olabilen, ithalatın gerçekleştiği ülkede çıkarılan belgeleri ya da elektronik mesajları edinmesinde kendisine yardımcı olmak.

HABERLER

HAVA / YOL DURUMU

DÖVİZ KURLARI


KONYA KONYA
Yol Durumu
Yolların durumunu öğrenmek için tıklayınız.
TCMB Döviz Kurları
TCMB Alış Satış
USD ($) / TL  8.6646  8.6802
EUR (€) / TL  10.3197  10.3383
STE (£) / TL  12.0129  12.0755
2008 © Küçük Uluslararası Nakliyat | Her Hakkı Saklıdır
Horozluhan Mah. Güven Cad. No:152 Selçuklu / Konya - TÜRKİYE
Telefon: +90 (332) 261 06 06 (Pbx) Faks: +90 (332) 261 20 66